Πτώχευση Φυσικών Προσώπων & 2η Ευκαιρία

Προϋποθέσεις για την κήρυξη πτώχευσης

 • Παύση Πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.
 • Μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τους Χρηματοδοτικούς Φορείς σε ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του συνόλου των οφειλών, για περισσότερο από 6 μήνες και με ελάχιστη συνολική οφειλή 30.000€.
 • Επάρκεια της περιουσίας ή του Εισοδήματος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Διαδικασία πτώχευσης

 • Η πτώχευση κατατίθεται ηλεκτρονικά ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Ειρηνοδικείου, εάν η αξία της περιουσίας του οφειλέτη ανέρχεται σε έως 350.000€ και ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εάν είναι μεγαλύτερη.
 • Μετά την κατάθεση της αίτησης δεν απαιτείται συζήτηση στο ακροατήριο, εκτός εάν κάποιος πιστωτής ασκήσει παρέμβαση με αίτημα την απόρριψη της πτώχευσης.
 • Σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όμως η περιουσία του δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, τότε διατάσσετα η καταχώρισή του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Αποτελέσματα της πτώχευσης

 • Ο πτωχός έχει δικαίωμα να εργάζεται είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Η κινητή και ακίνητη περιουσία του πτωχού ρευστοποιείται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές του.
 • Μετά το πέρας 1 ή 3 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης ο πτωχός απαλλάσσεται πλήρως από τα πτωχευτικά χρέη του.

Απαλλαγή των φυσικών προσώπων

Η πτώχευση ενός φυσικού προσώπου οδηγεί στη διαγραφή όλων των οφειλών του.

Δίνεται έτσι στον πτωχό η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για να κάνει μια οικονομική επανεκκίνηση απαλλαγμένος από χρέη που τον βαραίνουν επί σειρά ετών και αδυνατεί να αποπληρώσει. Ειδικότερα προβλέπεται:

 • Πλήρης απαλλαγή από όλα τα πτωχευτικά χρέη σε 3 χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης.
 • Πλήρης απαλλαγή από όλα τα πτωχευτικά χρέη μέσα σε 1 μόλις έτος από την από την κήρυξη της πτώχευσης όταν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/ και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000€, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης.
 • Πλήρης απαλλαγή από όλα τα πτωχευτικά χρέη σε 3 χρόνια από την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας ακόμα και για τους οφειλέτες που δεν έχουν κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο.
 
 

Κλείστε ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε μία συνάντηση.

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας

Συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση Email

Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας

Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Πρέπει να αποδεχτείτε την πολιτική απορρήτου

Λάθος κωδικός ReCaptcha

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο +30 210 33 88 822
© ssotiriadis.com - all rights reserved
ΜΕΛΗ
Σεραφείμ Σωτηριάδης Εταιρία Δικηγόρων